‘Verhalen van Meester Ed’ zijn gastlessen waarbij leerlingen leren:

 

… luisteren, redeneren en discussiëren

… woordenschat, grammatica en taal op een sociale manier te gebruik

… andermans en eigen perspectief te benoemen en accepteren

… open te zijn en hun medemens empathisch en respectvol te benaderen

… moreel en analytisch denken

… zelfvertrouwen en autonomie te ontwikkelen

… samenwerken en elkaar helpen

Deze ontwikkelingstaken sluiten aan bij de ontwikkelingsfase van met name leerlingen uit groep 5 t/m 8.

 

Verder werkt het concept preventief voor pesten en roddelen, en stimuleert het o.a. samenwerking, wederzijds respect, autonomie en andere 20-eeuwse(!) vaardigheden.

Ook bieden de gastlessen een opening voor persoonlijker contact met, en maatwerk naar de leerlingen en dragen zij een signalerende functie naar betrokken disciplines.

 

De verhalen van meester Ed zijn een laagdrempelige en speelse manier om al deze ontwikkelingstaken in groepsverband te volbrengen.